top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN REFINE

Artikel 1

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Refine en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

 

 

Artikel 2

Inspanning Refine:

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

 3. Refine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

 

Artikel 3

Afspraken:

 1. De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Refine doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Refine 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent.

 2. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Refine de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.

 3. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Refine de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

 4. Refine moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.

 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 1 en 4 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy:

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

 2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

 3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Artikel 5

Betaling:

 1. Refine vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon of worden mondeling verteld.

 2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 4. Bij permanente make-up behandelingen wordt met een voorschot gewerkt. Deze dient binnen de 48u voldaan te zijn. Anders vervalt de afspraak.  

 5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met mobiele betaling te voldoen.

 6. Als de betaling niet contant of mobiel is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Refine aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Refine verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

 7. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Refine gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

 

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid:

 1. Refine is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Refine versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 2. Refine is niet verantwoordelijk voor allergische reacties van cliënt. Voor sommige behandelingen kan minimum 24u voorgaand een allergietest worden uitgevoerd. Deze is niet verplicht maar wordt bij onzekerheid aanbevolen.

 3. Refine is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 4. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Refine zelf.

Aansprakelijkheid permanente make-up:

 1. Cliënt geeft een opdracht aan Refine hierbij verklaart Refine dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Refine kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken. 

 2. Ondanks dat Refine haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

 3. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

 4. Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Refine dit (medisch) niet verantwoord vind mag Refine deze nabehandeling weigeren.

 5. Refine is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Refine niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

 6. Refine is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

 7. Voor het geval Refine aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Refine voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

 8. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Refine ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

 9. In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 

 

Artikel 7

Verantwoording en eigen risico permanente make-up:

 1. Alle opdrachten van cliënt aan Refine worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

 2. Door opdracht te geven aan Refine verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

 3. Door opdracht te geven aan Refine tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

 4. Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

 5. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

 

Artikel 8

Klachten:

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Refine.

 2. Refine moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Refine de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 6.

 5. Indien Refine en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

 

 

Artikel 9

Garantie:

 1. Refine geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.

 2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicure over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.

 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

 8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 9. Refine gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

 

Artikel 10

Beschadiging en diefstal

 1. Refine heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Refine is gevestigd.

 2. Refine meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 11

Behoorlijk gedrag:

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 3. Bij Refine wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.

 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 12

Recht:

 1. Op elke overeenkomst tussen Refine en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Refine (www.refinebyjade.com) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

September 2019 versie 1.0

bottom of page